Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KORLEONE.PL

 I. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego korleone.pl prowadzonego przez ONYKS Sylwia Rajzner z siedzibą: 62-500 Konin, Plac Wolności 11. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej biuro@korleone.pl; telefonicznie pod numerem 609 889 989.

 

SPIS TREŚCI
  1 Definicje
  2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  3 Zakupy w Sklepie
  4 Ceny i metody płatności
  5 Koszt, Sposoby i Termin Dostawy oraz Odbioru Towaru.
  6 Prawo odstąpienia od umowy, Skutki odstąpienia od Umowy
  7 Reklamacje
  8 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
  9 Informacje dodatkowe

REGULAMIN KONTA KLIENTA

REGULAMIN NEWSLETTERA

 

 1 DEFINICJE

Użyte w regulaminie definicje oznaczają:

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący, Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
Regulamin – niniejszy  dokument 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego.

Usługi Elektroniczne usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sklep -  serwis internetowy dostępny pod adresem korleone.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia

Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ONYKS SYLWIA RAJZNER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6651351442, REGON 311004402, Plac Wolności 11, 62-500 Konin.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

2 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1 Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej,
 • Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.2.

2.2 Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

2.3 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

3 ZAKUPY W SKLEPIE

3.1 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową korleone.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

3.3 Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

3.4 W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.5 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy,
 5. czasu dostawy,
 6. danych kontaktowych klienta
 7. danych do Faktury. UWAGA: Od 1 września 2019 r. wystawianie faktur do paragonów niezawierających numeru NIP nie będzie już możliwe. Zakupione towary muszą posiadać na paragonie numer NIP nabywcy, by móc na jego podstawie wystawić fakturę. Zatem w momencie transakcji prosimy o  podanie numeru NIP do paragonu, ponieważ gdy ten warunek nie zostanie spełniony to wystawienie faktury nie będzie już możliwe. W MOMENCIE ZAKUPU PROSIMY WYBRAĆ PARAGON LUB FAKTURĘ VAT. PO WYSTAWIENIU PARAGONU NIE BĘDZIE JUŻ MOŻLIWE WYSTAWIENIE FAKTURY.  Dla klientów indywidualnych, imienne faktury VAT wystawiane będą jak dotychczas. Tutaj nic nie uległo zmianie. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

3.6 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3.7 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą ONYKS Sylwia Rajzner Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.8 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Złożyłeś zamówienie nr (…)", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

3.9 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

3.10 Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.11 Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie Umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

4 CENY I METODY PŁATNOŚCI

4.1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.  Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

4.2. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy: PKO BP 43 1020 2746 0000 3802 0241 3078 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 2. za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
 3. przelew - płatność elektroniczna (realizacja zamówienia od uznania na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy)
 4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

5 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU TOWARU

5.1 Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 - 5565 Kodeksu Cywilnego.

5.2 Termin realizacji zamówienia oraz koszty realizacji zamówienia wskazane są w Sklepie Internetowym.

5.3 W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność przelewem na konto, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu środków.

5.4 W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

5.5 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.6 Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • Do paczkomatów InPost

5.7 Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

5.8 W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

 

 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1 Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

6.3 Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). 

6.4 Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego tutaj: Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

6.5 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.6 W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6.7 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

6.8 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.9 Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Plac Wolności 11, 62-500 Konin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

6.10 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6.11 Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.12 Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

6.13 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. NIE PRZYJMUJEMY PACZEK ZA POBRANIEM.

 

7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW, REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA  USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1 W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

7.2 Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady

7.3 Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w Postanowieniach Ogólnych niniejszego Regulaminu.

7.4 Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Plac Wolności 11, 62-500 Konin.

7.5 Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

7.6 Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w Postanowieniach Ogólnych niniejszego Regulaminu.

7.7 Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

7.8 Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Dokonanie takiej weryfikacji ułatwi oraz przyspieszy procedurę reklamacji.

7.9 Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: ONYKS Sylwia Rajzner, Plac Wolności 11, 62-500 Konin; na adres poczty elektronicznej: biuro@korleone.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. 

7.10 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 

7.11 Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

7.12 Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

8 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

8.1 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

8.2 Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

8.3 W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

9 INFORMACJE DODATKOWE

9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

9.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

 

REGULAMIN KONTA KLIENTA

Regulamin konta w sklepie KORLEONE

SPIS TREŚCI
 1 Definicje
 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 3 Wymogi techniczne
 4 Konto
 5 Reklamacje
 6 Dane osobowe 
 7 Zastrzeżenia

 

 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy Korleone prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.korleone.pl
Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ONYKS SYLWIA RAJZNER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6651351442, REGON 311004402, Plac Wolności 11, 62-500 Konin.

 

 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Plac Wolności 11, 62-500 Konin
 2. Adres e-mail: biuro@korleone.pl
 3. Telefon: 609-889-989

 

 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • Aktywne konto e-mail
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

 

 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: biuro@korleone.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

 

 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail biuro@korleone.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy biuro@korleone.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
REGULAMIN NEWSLETTERA 

 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy Korleone prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.korleone.pl
Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ONYKS SYLWIA RAJZNER, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6651351442, REGON 311004402, Plac Wolności 11, 62-500 Konin.
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter. 

 

 2 NEWSLETTER

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: biuro@korleone.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

 3 REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: biuro@korleone.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

 4 DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: biuro@korleone.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep wraz z Zaufanymi Partnerami przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie np. IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności, a także w celach analitycznych, marketingowych, oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań w tym także do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych) oraz do poprawnego działania strony internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Klikając „ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY” wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki oraz na dostosowanie treści na stronie naszego Sklepu do Twoich preferencji, a także w celach statystycznych i marketingowych, w tym do wyświetlania spersonalizowanych treści (reklamowych). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez usunięcie plików cookies z przeglądarki z danego urządzenia końcowego.

Jeżeli klikniesz „NIE WYRAŻAM ZGODY” - nie będzie możliwe wejście na stronę Sklepu.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel